MŠ Sídliště‎ > ‎

Informace pro rodiče Sídliště

Vážení rodiče,

od 12. dubna (pondělí) budou Mateřské školy ve Cvikově  (Jiráskova + Sídliště) znovu OTEVŘENY a to pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.


Dále budou otevřeny i pro děti, které jsou mladší a jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktické školy jednoleté či dvouleté,
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
h) zaměstnanci Úřadu práce ČR,
i) zaměstnanci ČSSZ a OSSZ,
j) zaměstnanci Finanční správy ČR.

Do této třídy je nutno se předem přihlásit a to do 9. dubna do 12. 00 hodin na telefonní čísla 721 928 716 či 737881778

Informace k testování dětí:

Odkaz na ukázku testování: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

V MŠ si test dítě nedělá samo, ale jeho zákonný zástupce.

MŠ Jiráskova:

Testování bude probíhat v 1. třídě. Po příchodu do testovací místnosti každý rodič dostane test pro své dítě a sám mu provede výtěr z nosu pod dohledem přítomných osob. Následně se odebere do šatny a vyčká 15 minut na výsledek testu. Pokud bude dítě negativní, bude přijato do MŠ. V případě pozitivního testu bude s potvrzením o pozitivitě odesláno k lékaři.

MŠ Sídliště:

Testování bude probíhat ve vstupní hale. Po příchodu každý rodič dostane test pro své dítě a sám mu provede výtěr z nosu pod dohledem přítomných osob. Následně se odebere do šatny a vyčká 15 minut na výsledek testu. Pokud bude dítě negativní, bude přijato do MŠ. V případě pozitivního testu bude s potvrzením o pozitivitě odesláno k lékaři.

Pravidelné testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. 

Nově příchozí děti budou testovány v den, který přijdou.

Mateřská škola v Lindavě bude uzavřena.

Těšíme se na vás.                                                               Za kolektiv MŠ Bobeláková Eva  


Vyvěšeno: 08.04.2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2021

Všechny potřebné informace naleznete ve složce "Dokumenty k zápisu do MŠ"

Vyvěšeno:11.03.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční vzdělávání.

Vážení rodiče,

V rámci distančního vzdělávání vám paní učitelky z jednotlivých tříd zasílají různorodé materiály pro práci s dětmi (pracovní listy, básničky, úkoly,…..).

Již nás těší první vaše ohlasy, fotografie, ….., ale i poděkování.

Každý týden od nás můžete čekat náměty, co vše je možno s dětmi dělat.

Věříme, že se co nejdříve vše vrátí do normálu.

Přeji hezké dny a hlavně pevné zdraví.

                                                                                         Bobeláková Eva


Vyvěšeno: 04. 03. 2021

---------------------------------------------------------------------------------

Informace z MŠMT - ošetřovné:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Odkaz na informace o ošetřovném např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.


Vyvěšeno: 01. 03. 2021 (10. 00 hodin)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nošení respirátorů:

Od měsíce března, je uvnitř všech budov v celé ČR povinné nošení roušek a to kvůli zhoršující 

se epidemiologické situaci.

Děkujeme za pochopení a dodržení těchto pravidel v MŠ.

Vyvěšeno: 01. 03. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informace a pravidla nástupu do MŠ k 1. 9. 2020.

 1. Organizace scházení dětí a vstup do prostor MŠ a tříd:

• děti se ráno scházejí ve svých třídách

• do mateřské školy doprovází  dítě  POUZE JEDNA DOSPĚLÁ OSOBA. To samé platí i při odchodu dětí z MŠ.

• doprovázející osoba se uvnitř budovy MŠ zdržuje pouze PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (přezutí, převlečení, předání dítěte učitelce). Snaží se neshlukovat s ostatními rodiči.

 Rodiče předávají děti učitelce u dveří třídy, do prostoru třídy NEVSTUPUJÍ.

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.

2. Zdravotní stav dítěte:

Do MŠ bude přijato pouze dítě zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota. Totéž se týká i dalších infekcí - průjem, zánět spojivek, vši,..., .

Ranní filtr provádí učitelka pohovorem se zákonným zástupcem, který má povinnost informovat ji o zdravotním stavu dítěte.

Pokud učitelka zjistí u dítěte příznaky onemocnění, má kompetence dítě nepřijmout, případně požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, nebo že se jedná o projevy alergie,… .

Pokud se u dítěte v průběhu dne objeví příznaky jakéhokoliv onemocnění, jsou zákonní zástupci neprodleně informováni, aby si své dítě bezodkladně vyzvedli a telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Po dobu než si ho zákonní zástupci vyzvednou, bude dítě umístěno do samostatné místnosti.

3. Nošení roušek:

Děti, jejich zákonní zástupci, ani zaměstnanci školy v současné době nemají povinnost v mateřské škole nosit roušky. Přesto prosíme, aby každé dítě mělo v igelitovém sáčku na svém místě v šatně jednu roušku.
Pokud dojde ke změně, budou všichni včas informováni.

4. Nošení hraček do MŠ:

Je zakázáno nosit z domova do školky hračky.
Na začátku školního roku si malé děti (1. a 2. třída) mohou přinést pouze jednoho plyšáka na spaní, kterého si v MŠ ponechají.

5. Pobyt ve třídě:

• v celé MŠ bude zvýšen dohled na osobní hygienu dětí a personálu

• po vstupu do třídy si děti důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem

• třídy budou často větrány, ventilačky u některých oken budou stále otevřeny

• za příznivého počasí bude vzdělávání organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku (na zahradě, v přírodě,..)

• stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti si nebudou samy připravovat nádobí (talíře, hrníčky, příbory,…), ani nesmí manipulovat s jídlem a pitím. Veškeré nádobí a jídlo jim bude připraveno personálem školy, který bude dodržovat hygienická opatření.

6. Závěr:

Konkrétní pravidla budou zapracovány do školního řádu MŠ. Zákonní zástupci budou se školním řádem seznámeni v měsíci září na třídních schůzkách.

 

Ředitelka si vyhrazuje právo kdykoliv organizaci pobytu dětí změnit dle aktuálního stavu a podmínek.

                                                                                                                  Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 31. 08. 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vybírání v MŠ - duben 2021 - prozatím se odkládá.

Poplatek za stravování a úplata za předškolní vzdělávání se vybírá

 dne

Výše uvedené poplatky se vybírají v hotovosti 

a to na měsíc ,  

od 14. 00 hodin do 16. 15 hodin, možno zaplatit 

i v poledne od 12. 00 hodin do 12. 30 hodin.


Prosíme o dodržení termínu plateb.

  

  Informace k platbám na účet:

Kdo platí platby na účet MŠ může peníze  zasílat od 1. září 2020:

- zasílaná částka činí: 850,- Kč (600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání)

- děti, které půjdou za rok do ZŠ budou platit pouze stravování: 600,- Kč.


Děkuji.                                                                             Bobeláková Eva

Vyvěšeno: 31. 08. 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

                        Informace o placení v MŠ.


Prosíme rodiče, kteří budou platit na účet, aby své peníze zasílali tak, aby nejpozději do 14 dne v měsíci byly na účtu MŠ.


Částka, která se posílá na účet činí - děti do 5 let: 850,- Kč 

(600,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání).


Děti, které mají nastoupit 1. 9. 2021 do ZŠ a děti s odkladem školní docházky posílají na účet částku: 600,- Kč - stravování 

Úplatu za předškolní vzdělávání tyto děti neplatí.


Peníze se platí na měsíc, který je (př. v září se platí na měsíc září).

Prosíme rodiče, aby si dali trvalý příkaz a nastavili si ho od září 2020 do června 2021.

Pokud potřebují změnit určenou částku, je třeba se předem dohodnout s vedoucí učitelkou či vedoucí stravování.


Peníze je možné zasílat od 1. 9. 2020.


Číslo účtu MŠ: 903 973 399/0800


Děkuji.                                                                        Bobeláková Eva - ředitelka MŠ


Vyvěšeno: 23. 06. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Comments