Dokumenty‎ > ‎

Školní řád

Výtah ze školního řádu - organizace provozu a všeobecné informace

Zřizovatelem mateřské školy je Město Cvikov.

Provoz MŠ je od 6. 30 hodin do 16. 00 hodin.

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8. 10 hodin. V případě potřeby či po předchozím projednání s učitelkou, je možné přijmout dítě i později.

Provoz mateřské školy je přerušen zpravidla 4 týdny v měsících červenci a srpnu a v době mezi vánočními svátky (vždy po projednání se všemi rodiči). 
Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně dva měsíce předem.

Zabezpečení budovy:  
MŠ se z bezpečnostních důvodů uzamyká v 8. 15 hodin a v době od 13. 00 hodin  do 14. 15 hodin.
 
Omlouvání dětí:
Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7. 30 hodin, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, e-mailem nebo telefonicky.
Telefon: 487 751 483

Zákonný zástupce dítěte oznámí třídním učitelkám předem známou nepřítomnost  dítěte. Není-li  známa předem, omluví dítě neprodleně.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
Pokud má učitelka při přijímání dítěte po nemoci pochyby o tom, že není zdravé, má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Zapsané děti
Jsou rozděleny do čtyř tříd. Třída se naplňuje do počtu 24 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let, po dohodě s rodiči lze výjimečně přijmout i dítě mladší tří let (nejdříve však od 2, 5 let a to v případě, že není naplněna kapacita MŠ a je tedy volné místo). Po dohodě se zřizovatelem může být povolena výjimka o  vyšším počtu dětí na třídu, než stanovuje vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb. o mateřských školách.

Rodiče ráno předávají paní učitelce své dítě do 8. 10 hodin, po dohodě možno i později v průběhu dne. Není možné posílat dítě do MŠ samotné. Mateřská škola se uzamyká ráno v 8. 15 hodin a odpoledne se otevírá ve 14. 15 hodin. Po dohodě je možno dítě vyzvednout kdykoli  v  průběhu dne.

Za bezpečnost dítěte v MŠ odpovídá učitelka a to od doby převzetí od rodičů nebo jimi pověřených zástupců do doby předání jiné pedagogické pracovnici či rodičům (pověřenému zástupci).

Pokud si rodiče nemohou denně docházet do MŠ pro dítě sami a bude-li ho vyzvedávat starší sourozenec, musí s ředitelkou uzavřít dohodu o převzetí dítěte jinou osobou (týká se dítě do 15 let).

Při vyzvedávání dítěte dospělou osobou, musí být tento oprávněný uvedený v evidenčním listu  dítěte.

Dítě do mateřské školy chodí v pohodlném oblečení, které je  přiměřené aktuálnímu počasí.

Dále potřebuje sportovní oblečení na pobyt venku, bačkory, pyžamo nebo noční košili, holínky, pláštěnku a náhradní oblečení - uložené v igelitové tašce a v košíčku dítěte (spodní kalhotky či slipy, triko, ponožky či punčocháče), starší děti cvičební úbor. Děti musí mít své věci srozumitelně označené nebo podepsané.

V případě úrazu dítěte v MŠ jsou rodiče bez zbytečného odkladu okamžitě informováni. Vyžaduje-li to situace, dojde v odůvodněných případech s dítětem k lékaři učitelka (nemožnost dovolat se rodiči,…).

Pro individuální pohovory rodičů s paní učitelkou, kteří potřebují informaci o svém dítěti nebo radu, je možno využít doby při odpoledním rozcházení dětí či třídních schůzek. 
Předem lze domluvit určitý termín schůzky  se všemi zaměstnanci školy.

Veškeré vzkazy a připomínky je nutné projednat osobně, telefonicky nebo písemně. Vzkazy vyřizované dětmi nebudou brány na vědomí

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění rodiče (či zákonného zástupce)  dítěte, pokud:

  • dítě nedochází bez omluvy jeden měsíc do mateřské školy
  • rodiče dítěte závažným způsobem narušují provoz MŠ a jednání s nimi nevede k nápravě
  • pokud rodiče opakovaně neplatí včas poplatky stanovené v MŠ

Přijímací řízení a kritéria

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy

 
Podmínky pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v měsíci březnu, kdy se koná Den otevřených dveří.
V tento den mají rodiče možnost seznámit se s naší MŠ, školním vzdělávacím programem a zaměstnanci. Mohou si vyzvednou formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Správní řízení je zahájeno podáním žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, které je potvrzeno lékařem. 
Po ukončení zápisu obdrží rodiče „Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud rodiče chtějí, mohou si předem domluvit průběh adaptace.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Zpravodaje města Cvikova, plakátů a webových stránek mateřské školy.

Pokud se uvolní místo mohou být děti do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
- děti, které mají rok před nástupem do ZŠ
- děti, jejichž sourozenci již dochází do mateřské školy      

 
• o zařazení zdravotně handicapovaného dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra (či jiného lékaře) a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření

do mateřské školy se přijímají zpravidla děti smyslově, duševně a tělesně zdravé, od 3 let. 

•  ve výjimečných případech se mohou do MŠ po dohodě s ředitelkou přijmout i děti mladší tří let

• ředitelka může přijmout dítě na dobu určitou (3 měsíce) a to v případě, kdy u zápisu není zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopné přizpůsobit se podmínkám školy

Platby v mateřské škole
 
Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: 

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tzn., že mají rok před nástupem do ZŠ či odklad školní docházky, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání pro ostatní děti je na letošní školní rok stanovena na částku:  250,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte:

- který je fyzickou osobou, jenž o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).
- který pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi
Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost. 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Platba za školní stravování dětí

Výše stravného v mateřské škole je následující:
- děti do 6 let - 29,- Kč (7,- + 16,- + 6,-)
- děti s odkladem docházky - 32,- Kč (9,- + 17,- + 6,-)

Způsob plateb:
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. 

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají v hotovosti u ředitelky MŠ a vedoucí stravování, po dohodě je možno platit i na účet MŠ.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů je stanoven konkrétní den pro příjem hotovosti od rodičů.
V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.
 
Úplné znění školního řádu je vyvěšeno na nástěnce ve vstupní chodbě.
Comments