Dokumenty‎ > ‎

Ekonomická oblast

SCHVÁLENÝ  ROZPOČET  NÁKLADŮ A VÝNOSŮ   NA  ROK  2017

( zastupitelstvo města dne 15. 12. 2016, usnesení č. 3   - rozpočet města )

 Paragraf   -  3111  - Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I , příspěvková organizace,

                                  471 54  Cvikov,  IČO: 70695342  

                                                                 

                                                                              MŠ Ji          MŠ Si          MŠ Li

Náklady

Položka

Název

501

5132

Ochranné pomůcky

5 000

3 000

2 000

501

5134

Prádlo, oděv, obuv

34 000

17 000

1 000

501

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

80 000

40 000

5 000

501

5139

Nákup materiálu

80 000

70 000

20 000

501

5156

Pohonné hmoty

1 000

2 000

0

501 spotřeba materiálu

5194

Věcné dary

0

0

0

 

 

 

 

 

 

502

5151

Voda

60 000

60 000

20 000

502

5152

Teplo

0

0

0

502

5153

Plyn

200 000

130 000

0

502 spotřeba energie

5154

Elektrická energie

80 000

70 000

150 000

 

 

 

 

 

 

511 opravy a udržování

5171

Opravy a udržování

180 000

90 000

30 000

 

 

 

 

 

 

512 cestovné

5173

Cestovné

0

0

0

 

 

 

 

 

 

513 náklady na reprez.

5175

Pohoštění

0

0

0

 

 

 

 

 

 

518

5161

Služby pošt

1 000

0

0

518

5162

Služby telekomunikací

20 000

14 000

5 000

518

5163

Služby peněžních ústavů

10 000

0

0

518

5164

Nájemné

0

0

0

518

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5 000

0

0

518

5167

Služby školení, vzdělávání

0

0

0

518 ostatní služby

5169

Nákup služeb  

300 000

30 000

20 000

 

 

 

 

 

 

521

5011

Platy zaměstnanců

0

180 000

200 000

521

5019

Ostatní platy - refundace

0

0

0

521

5021

Ostatní osobní výdaje

0

0

0

521 mzdové náklady

5039

Refundace, SP, ZP

0

0

0

 

 

 

 

 

 

524  SP

5031

Pojistné na sociální zabezpečení

0

45 000

50 000

524  ZP

5032

Pojistné na zdravotní zabezpečení

0

17 000

18 000

 

 

 

 

 

 

525 jiné sociální poj.

5038

Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem

0

4 000

4 000

 

 

 

 

 

 

549 ost. náklady z čin.

5179

Ostatní nákupy

0

0

0

 

 

 

 

 

 

551 odpisy

 

Odpisy

0

0

0

 

 

 

 

 

 

558

5137

Drobný hmotný investiční majetek

70 000

35 000

0

558 náklady DDM

5172

Programové vybavení

15 000

0

0

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

1 141 000

807 000

525 000

 

 

 

 

 

 

602

 

Výnosy z prodeje služeb

115 000

0

0

603

 

Nájemné

0

0

0

672

 

Výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu

1 026 000

807 000

525 000

Výnosy celkem

 

 

1 141 000

807 000

525 000

 

 

 

 

 

 

 

5331

Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím

 

2 358 000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola Cvikov,Jiráskova 88/I, příspěvková organizace ,PSČ 471 54, IČO: 70695342

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK  2018

 Schválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost Návrh rozpočtu na rok 2018 v Kč   
VÝNOSY CELKEM  0 011 293 000 
Provozní dotace - příspěvek zřizovatele     2 489 000
Provozní dotace z jiných zdrojů    8 400 000
Zúčtování 403 do výnosů     124 000
Ostatní výnosy     240 000
 Zapojení fondů do výnosů   40 000 
     
NÁKLADY CELKEM  0 011 293 000 
Náklady provozní    1 837 000 
Náklady osobní    9 025 000 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku    
 431 000
Ostatní náklady     0
     
SALDO VÝNOSY - NÁKLADY  0 0 0


Ve Cvikově 6.12.2017

Předkládá: Bc. Eva Bobeláková, ředitelka 

Vyvěšeno: 6.12.2017


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, PSČ 471 54 , IČO: 70695342


SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ 

v tisících Kč

 rok 2019 rok 2020 
 VÝNOSY CELKEM 12 399      13 499 
Příspěvek zřizovatele 2 600 2 700
Neinvestiční příspěvek od KÚ  9 400 10 400
Zúčtování 403 do výnosů  124 124
Vybírané školné od rodičů  240 240
Ostatní výnosy  35 35
Zapojení fondů do výnosů  0 0
NÁKLADY CELKEM  12 399  13 499
Běžné provozní náklady z prostředků zřizovatele  2 568 2 668 
 Neinvestiční náklady z prostředků KÚ 9 40010 400 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku  431 431
Ostatní náklady  0 0
   
 SALDO VÝNOSY - NÁKLADY 0 0

Ve Cvikově 6.12.2017

Předkládá: Bc. Eva Bobeláková, ředitelka 

Vyvěšeno: 6.12.2017 

 

 

Comments