MŠ Jiráskova‎ > ‎

Prezentace školy Jiráskova

 

Provozní doba mateřské školy je od 6. 15 do 16. 15 hodin.

Mateřská škola se nachází v blízkosti centra města.

Tvoří ji dvě budovy - stará a nová, které jsou spolu propojené. Jejich technický stav je dobrý.

Budova je dvoupatrová.

   V suterénu se nachází školní kuchyň, šatna zaměstnanců školní kuchyně, sociální zařízení, sklad potravin, sklad čistících prostředků, kabinet pomůcek a kotelna na plynové topení.

   V přízemí jsou šatny jednotlivých tříd, sociální zařízení dospělých, šatna zaměstnanců, 1. a 3. třída, ředitelna a kuchyňka na mytí nádobí.

   V prvním patře je 2. a 4. třída, knihovna, velká tělocvična, která byla vybudovaná v roce 1996 - v sou- časné době bohužel slouží jako lehárna,  kabinety pomůcek a kuchyňka na mytí nádobí.

   Ve druhém patře je lehárna se sociálním zařízením.

  Část nové  budovy druhého patra je stavebně nedokončená -  již dříve zde  měly vzniknout  lehárny pro dvě třídy, ale neustále je nedostatek finančních prostředků.

   Součástí každé třídy je herna a sociální zařízení pro děti. V jedné třídě se  denně rozkládají a skládají lehátka, další třída má lehárnu v tělocvičně.

  Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, vhodný dětský nábytek, tělocvičné nářadí. Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná.

  Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné. Vše je ovlivněno finančními možnostmi MŠ, které jí přiděluje zřizovatel. Podstatná část hraček  je  umístěna  tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát i ukládat.

  Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

Mateřská škola má velkou školní zahradu s pískovištěm, několika  zahradními průlezkami, houpačkami, skluzavkami, je vybavena i zahradními dřevěnými lavicemi a stoly a dřevěnými domečky pro hry dětí.

Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

Velmi hezky působí množství stromů, které dotváří ráz zahrady.

   V roce 2015 byl vypracován projekt na úpravu zahrady, jeho realizací by tak zahrada mohla daleko lépe sloužit k environmentálnímu vzdělávání i k rozmanitým dětským hrám a pohybovému vyžití.

  Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.


Historie školy:

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, byla založena jako jednotřídní a to v roce 1945. V té době ji navštěvovalo 30 dětí.


V roce 1951 byla otevřena další třída a počet se zvýšil na 60 dětí.

Vzhledem k tomu, že MŠ tvořila jedna budova, která byla zcela naplněna
a kapacita byla nevyhovující, došlo v letech 1958 a 1959 k otevření dalších dvou tříd v bývalém Domě osvěty (nyní MěKK). V té době navštěvovalo MŠ asi 98 dětí, byla čtyřtřídní a nacházela se ve dvou budovách ve městě.

Z tohoto důvodu dochází k přístavbě MŠ k původní budově. Stavba je dokončena v roce 1964.

 
Roku 1967 je dokončena i adaptace původní budovy a všechny čtyři třídy jsou přestěhovány zpět do původní a přistavěné budovy.
V  letech 1967-1982 docházelo do MŠ  100 až 110 dětí.

 

 

 
 
 
 
V roce 1996 byla z otevřené terasy vybudována tělocvična a budova dostala i novou venkovní  fasádu.

 
 
 
Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola zřízena jako samostatný právní subjekt a rozhodnutím KÚ Libereckého kraje, odborem  školství a mládeže, zařazena do sítě škol.

 
Ve školním roce 2010/2011 prošla MŠ celkovou rekonstrukcí. Celá budova byla zateplena a byla vyměněna všechna okna.

V současné době MŠ tvoří dvě dvouposchoďové  zděné budovy, je čtyřtřídní a navštěvuje ji okolo 95 dětí, které jsou rozděleny do tříd podle věku (heterogenní skupiny).

Od 1. 1. 2017 se součástí Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, stala Mateřská škola Lindava 278 a Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592.
Comments