MŠ Jiráskova‎ > ‎

Informace pro rodiče Jiráskova

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace 

Věc : rozhodnutí o přijetí do MŠ Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace - oznámení rozhodnutí.

Ředitelka Mateřské školy, Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, Bc. Eva Bobeláková, rozhodla v souladu  § 34 odst. 3, 4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, níže uvedeným uchazečům.

Seznam uchazečů: 

Uchazeč/ka - přidělené číslo:

Výsledek řízení

 

01/2017

 

přijat

 

02/2017

 

přijata

 

03/2017

 

přijat

 

04/2017

 

přijat

 

05/2017

 

přijata

 

06/2017

 

přijat

 

07/2017

 

přijata

 

08/2017

 

přijat

 

09/2017

 

přijat

 

10/2017

 

přijat

 

11/2017

 

přijat

 

12/2017

 

přijata

 

13/2017

 

přijata

 

14/2017

 

přijata

 

15/2017

 

přijat

 

16/2017

 

přijat

 

17/2017

 

přijat

 

18/2017

 

přijat

 

19/2017

 

přijat

 

20/2017

 

přijata

 

21/2017

 

přijat

 

22/2017

 

přijat

 

23/2017

 

přijata

 

24/2017

 

-

 

25/2017

 

přijata

 

26/2017

 

přijat

 

27/2017

 

přijata

 

28/2017

 

přijata

 

29/2017

 

přijata

 

30/2017

 

přijat

 

31/2017

 

přijata

 

32/2017

 

přijat

 

33/2017

 

přijata

 

 

Zpracovala: Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ                                                    Datum zveřejnění: 15. 05. 2016 
=======================================================================

EKOMOMICKÁ OBLAST

SCHVÁLENÝ  ROZPOČET  NÁKLADŮ A VÝNOSŮ   NA  ROK  2017

( zastupitelstvo města dne 15. 12. 2016, usnesení č. 3   - rozpočet města )

 Paragraf   -  3111  - Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I , příspěvková organizace,

                                  471 54  Cvikov,  IČO: 70695342  

                                                                 

                                                                              MŠ Ji          MŠ Si          MŠ Li

Náklady

Položka

Název

501

5132

Ochranné pomůcky

5 000

3 000

2 000

501

5134

Prádlo, oděv, obuv

34 000

17 000

1 000

501

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

80 000

40 000

5 000

501

5139

Nákup materiálu

80 000

70 000

20 000

501

5156

Pohonné hmoty

1 000

2 000

0

501 spotřeba materiálu

5194

Věcné dary

0

0

0

 

 

 

 

 

 

502

5151

Voda

60 000

60 000

20 000

502

5152

Teplo

0

0

0

502

5153

Plyn

200 000

130 000

0

502 spotřeba energie

5154

Elektrická energie

80 000

70 000

150 000

 

 

 

 

 

 

511 opravy a udržování

5171

Opravy a udržování

180 000

90 000

30 000

 

 

 

 

 

 

512 cestovné

5173

Cestovné

0

0

0

 

 

 

 

 

 

513 náklady na reprez.

5175

Pohoštění

0

0

0

 

 

 

 

 

 

518

5161

Služby pošt

1 000

0

0

518

5162

Služby telekomunikací

20 000

14 000

5 000

518

5163

Služby peněžních ústavů

10 000

0

0

518

5164

Nájemné

0

0

0

518

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5 000

0

0

518

5167

Služby školení, vzdělávání

0

0

0

518 ostatní služby

5169

Nákup služeb  

300 000

30 000

20 000

 

 

 

 

 

 

521

5011

Platy zaměstnanců

0

180 000

200 000

521

5019

Ostatní platy - refundace

0

0

0

521

5021

Ostatní osobní výdaje

0

0

0

521 mzdové náklady

5039

Refundace, SP, ZP

0

0

0

 

 

 

 

 

 

524  SP

5031

Pojistné na sociální zabezpečení

0

45 000

50 000

524  ZP

5032

Pojistné na zdravotní zabezpečení

0

17 000

18 000

 

 

 

 

 

 

525 jiné sociální poj.

5038

Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem

0

4 000

4 000

 

 

 

 

 

 

549 ost. náklady z čin.

5179

Ostatní nákupy

0

0

0

 

 

 

 

 

 

551 odpisy

 

Odpisy

0

0

0

 

 

 

 

 

 

558

5137

Drobný hmotný investiční majetek

70 000

35 000

0

558 náklady DDM

5172

Programové vybavení

15 000

0

0

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

1 141 000

807 000

525 000

 

 

 

 

 

 

602

 

Výnosy z prodeje služeb

115 000

0

0

603

 

Nájemné

0

0

0

672

 

Výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu

1 026 000

807 000

525 000

Výnosy celkem

 

 

1 141 000

807 000

525 000

 

 

 

 

 

 

 

5331

Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím

 

2 358 000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mateřská škola je zapojena od 27.2.2017 do níže uvedeného projektu.

Projekt:
CHŮVA - PERSONÁLNÍ
PODPORA MŠ CVIKOV, S
REGISTRAČNÍM ČÍSLEM
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00034
01
je spolufinancován Evropskou unií.
Poskytnutí dočasné personální podpory pedagogům, kteří integrují do dětského
kolektivu dvouleté děti. A to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění
bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.