Informace pro rodiče

  

Zápis dětí do MŠ Cvikov - Jiráskova.

 

Zápis dětí do mateřských škol: MŠ Jiráskova Cvikov, MŠ Lindava, MŠ Sídliště Cvikov se koná

  v budově MŠ Jiráskova Cvikov

dne 4. května 2017 (čtvrtek),

kdy budou rodičům vydávány žádosti o přijetí

a to dopoledne od 10. 00 do 11. 30 hodin a odpoledne od 13. 00 do 16. 00 hodin v budově mateřské školy.

 

K zápisu by měly přijít děti, které zahájí docházku do MŠ  1. 9. 2017.

 

Budovy mateřských škol si můžete kdykoliv prohlédnout a po dohodě s paní učitelkami se podívat i na práci s dětmi v jednotlivých třídách.

Těší se na Vás zaměstnanci i děti MŠ.                                                              Bc. Eva Bobeláková - ředitelka         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o zájmových kroužcích.

Pondělí: - kroužek pěvecký od 12. 30 do 13. 00 hodin

Úterý:     - kroužek angličtiny od 12. 30 do 13. 00 hodin
               - výtvarný kroužek od 12. 30 do 13. 30 hodin (bude vždy jen v sudém týdnu)

Středa:   - kroužek taneční od 12. 30 do 13. 15 hodin

Čtvrtek:  - kroužek angličtiny od 13. 00 do 13. 30 hodin
              - kroužek hry na flétnu od 12. 30 do 13. 00 hodin

=======================================================================

EKOMOMICKÁ OBLAST

SCHVÁLENÝ  ROZPOČET  NÁKLADŮ A VÝNOSŮ   NA  ROK  2017

( zastupitelstvo města dne 15. 12. 2016, usnesení č. 3   - rozpočet města )

 Paragraf   -  3111  - Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I , příspěvková organizace,

                                  471 54  Cvikov,  IČO: 70695342  

                                                                 

                                                                              MŠ Ji          MŠ Si          MŠ Li

Náklady

Položka

Název

501

5132

Ochranné pomůcky

5 000

3 000

2 000

501

5134

Prádlo, oděv, obuv

34 000

17 000

1 000

501

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

80 000

40 000

5 000

501

5139

Nákup materiálu

80 000

70 000

20 000

501

5156

Pohonné hmoty

1 000

2 000

0

501 spotřeba materiálu

5194

Věcné dary

0

0

0

 

 

 

 

 

 

502

5151

Voda

60 000

60 000

20 000

502

5152

Teplo

0

0

0

502

5153

Plyn

200 000

130 000

0

502 spotřeba energie

5154

Elektrická energie

80 000

70 000

150 000

 

 

 

 

 

 

511 opravy a udržování

5171

Opravy a udržování

180 000

90 000

30 000

 

 

 

 

 

 

512 cestovné

5173

Cestovné

0

0

0

 

 

 

 

 

 

513 náklady na reprez.

5175

Pohoštění

0

0

0

 

 

 

 

 

 

518

5161

Služby pošt

1 000

0

0

518

5162

Služby telekomunikací

20 000

14 000

5 000

518

5163

Služby peněžních ústavů

10 000

0

0

518

5164

Nájemné

0

0

0

518

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5 000

0

0

518

5167

Služby školení, vzdělávání

0

0

0

518 ostatní služby

5169

Nákup služeb  

300 000

30 000

20 000

 

 

 

 

 

 

521

5011

Platy zaměstnanců

0

180 000

200 000

521

5019

Ostatní platy - refundace

0

0

0

521

5021

Ostatní osobní výdaje

0

0

0

521 mzdové náklady

5039

Refundace, SP, ZP

0

0

0

 

 

 

 

 

 

524  SP

5031

Pojistné na sociální zabezpečení

0

45 000

50 000

524  ZP

5032

Pojistné na zdravotní zabezpečení

0

17 000

18 000

 

 

 

 

 

 

525 jiné sociální poj.

5038

Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem

0

4 000

4 000

 

 

 

 

 

 

549 ost. náklady z čin.

5179

Ostatní nákupy

0

0

0

 

 

 

 

 

 

551 odpisy

 

Odpisy

0

0

0

 

 

 

 

 

 

558

5137

Drobný hmotný investiční majetek

70 000

35 000

0

558 náklady DDM

5172

Programové vybavení

15 000

0

0

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

1 141 000

807 000

525 000

 

 

 

 

 

 

602

 

Výnosy z prodeje služeb

115 000

0

0

603

 

Nájemné

0

0

0

672

 

Výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu

1 026 000

807 000

525 000

Výnosy celkem

 

 

1 141 000

807 000

525 000

 

 

 

 

 

 

 

5331

Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím

 

2 358 000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mateřská škola je zapojena od 27.2.2017 do níže uvedeného projektu.

Projekt:
CHŮVA - PERSONÁLNÍ
PODPORA MŠ CVIKOV, S
REGISTRAČNÍM ČÍSLEM
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00034
01
je spolufinancován Evropskou unií.
Poskytnutí dočasné personální podpory pedagogům, kteří integrují do dětského
kolektivu dvouleté děti. A to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění
bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.